Toyoko Hirata, Tadashiko Horiguchi: Maru, Sankaku, Shikaku

 
 • ©,

Artist(s):


Title:


  Maru, Sankaku, Shikaku

Exhibition:


Medium:


  Color/Ch 1

Size:


  1:29 min.

Category:



Technical Information:


  Computer Graphic Animation: Osaka University
  Producer: Toyoko Hirata
  Animator: Tadashiko Horiguchi
  Music: Hiroaki Nakamura
  Hardware: Links-1


Affiliation Where Artwork Was Created:


  NHK Home and Family Division